Poradenství v oblasti katastru nemovitostí

Vítejte na stránkách nabídky Poradenství v oblasti katastru nemovitostí

Zajišťujeme komplexní služby, týkající se zápisů do katastru nemovitostí, čili zápisy staveb, jejich změn, včetně vyhotovení geometrických plánů, zápisy vlastnických a dalších práva a změn ostatních údajů k nemovitostem

Zejména:

·  Zápisy nových staveb a jejich změn do KN

·  Vyhotovení geometrických plánů k zaměření budov, staveb, rozdělení pozemků,

·  Sepsání Smluv o převodu vlastnictví k nemovitostem - kupních, směnných, darovacích

·  Zápisy vkladů vlastnických práva do KN

·  Vyhotovení geometrických plánů k vyznačení věcných břemen

·  Vyhotovení některých vkladových listin pro zápisy práv do KN, jako např. :    
    ·  Souhlasná prohlášení o vzniku, změně nebo zániku práva k nemovitosti      
    ·  Souhlasná prohlášení manželů, že stavba je v jejich společném jmění       
    ·  Dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví rozdělením věci      
    ·  Smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem - kupní, směnné, darovací      
    ·  Prohlášení o zániku věcných práv

·  Zápisy vkladů věcných břemen, předkupních, zástavních a dalších práv do KN

·  Zápisy záznamů jiných údajů do katastru nemovitostí

·  Vyhotovení některých listin pro zápis jiných údajů do KN jako např. :     
    ·  Ohlášení změny údajů o pozemku     
    ·  Ohlášení změny údajů o vlastníku a jiném oprávněném     
    ·  Ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí je stavba     
    ·  Ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí se stala stavba     
    ·  Ohlášení změny údajů o stavbě, která není součástí pozemku ani práva stavby     
    ·  Prohlášení vlastníka, že změna fyzického stavu pozemku již byla uskutečněna     
    ·  Prohlášení vlastníka, že nová stavba byla dokončena     
    ·  Prohlášení vlastníka, že změna stavby byla dokončena

·  Vyhledávání nesouladu stavu hranic pozemků v terénu se stavem v KN

·  Vytyčení bodů hranic pozemků v terénu

·  Odhalování rizik při koupi nemovitostí od nevlastníka, zatížení nemovitostí zástavou, exekucí, věcnými břemeny

·  Prověřování a zjišťování stavu vlastnictví k nemovitému majetku, zapsanému v Pozemkových knihách a jeho převody a zápisy do KN

·  Šetření možností nabývacích titulů pro dědická řízení a pod. 


Vyhledávání

Kontakt

Poradenství se zápisy do Katastru nemovitostí. Vyřešíme i špeky s katastrem. Praha 2 728 841 879