Poradenství v oblasti katastru nemovitostí

Služba 1

 •  smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem - kupní, směnná, darovací

zajišťujeme vyhotovení kupních, směnných, darovacích i jiných smluv o převodu nemovitostí, včetně vkladu práv do katastru nemovitostí

 • dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví rozdělením věci

zajišťujeme vyhotovení dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví rozdělením věci, včetně reálného rozdělení nemovitostí jak geometrickým plánem nebo rozdělením domu na jednotky a následný vklad do katastru nemovitostí

 • vyhotovení geometrických plánů a zápisy staveb a změn hranic pozemků do katastru nemovitostí

zajišťujeme zaměření nemovitostí, budov, staveb, dělení pozemků, vyhotovení geometrických plánů a jejich zápisy do katastru nemovitostí, vytyčení hranic pozemků, vedených ve zjednodušené evidenci a jejich zápisy do katastru nemovitostí

 • vyhledávání vlastníků k nemovitostem, ke kterým není v katastru identifikovaný vlastník

nabízíme prověření historického vlastnictví k nemovitostem, které mají přejít za 6 let do vlastnictví ÚZSVM

 • vyhledání nemovitého majetku pro dědické řízení

vyhledáme nemovitý majetek zůstavitele pro dědická řízení tak, aby byl řešen úplný stav majetku, vycházejícího případně i z Pozemkových knih, přídělových plánů, restitučních řízení apod.

 • smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitostem

zajistíme vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene, včetně případného geometrického plánu o vymezení práv z tohoto břemene, a zároveň vkladu těchto práv do katastru nemovitostí

 • nabývání nemovitého majetku, přechody či převody vlastnictví státu, obcí, církví, příslušnosti hospodaření s majetkem státu apod.

nabízíme prověřování historického majetku obcí, přechody vlastnictví státu a obcí ze zákona, zajištění potřebných dokladů a zápisů vlastnictví případně  příslušnosti hospodaření s majetkem státu do katastru nemovitostí

 • poradenství ve věci vlastnictví k nemovitostem a katastru nemovitostí

vzhledem k tomu, že předchůdce Katastrálních úřadů vedl do roku 1993 u nemovitostí pouze evidenční stav a do roku 1990 se upřednostňoval užívací vztah, je nutné před každým nabytím nové nemovitosti prověřit, zda je kupována od vlastníka, ač je jako vlastník zapsán v katastru nemovitostí. Problém je v tom, že pokud byl zápis do tehdejší evidence nemovitostí proveden před rokem 1993, nemusí se jednat o právní stav vlastnického práva. Důvodem je to, že do roku 1993 přecházelo vlastnické právo listinou nebo její registrací a od tohoto roku zápisem vkladu do katastru nemovitostí

 • odhalování rizik při koupi nemovitostí, koupě od nevlastníka, zatížení nemovitostí zástavou, exekucí, věcným břemenem

prověřujeme riziko, které Vám pomůže odhalit případnou koupi nemovitosti od nevlastníka. Zjišťujeme skutečného vlastníka nemovitosti, prověřujeme návaznosti přechodů vlastnictví 10 let zpětně, prověření, že na nemovitosti nevázne exekuce, zástavní právo nebo jiné věcné břemeno

 • prověřování stavu vlastnictví z Pozemkových knih

pro zjištění právního stavu vlastnického práva, které bylo v evidenci nemovitostí zapsáno před rokem 1993, je nutné prověřit případnou platnost vlastnického práva, zapsaného ještě původně v Pozemkových knihách. Pokud přecházelo vlastnictví k nemovitostem přes vlastnictví státu, v některých případech se stávalo, že ke skutečnému nabytí vlastnictví státu nedošlo, pozbytí vlastnictví osob, zapsaných v Pozemkových knihách, nikdy nezaniklo. Pro informaci doplňujeme, že stejně jak od roku 1993 přechází vlastnictví k nemovitostem zápisem - vkladem do katastru nemovitostí, i v době platnosti Pozemkových knih (do roku 1964) přecházelo vlastnictví zápisem do Pozemkových knih.

 • prověřování nedokončeného nabytí vlastnictví osob, zapsaného původně v Pozemkových knihách a jeho převody a zápisy do katastru nemovitostí

nabízíme prokázání vlastnictví k nemovitostem, zapsaným v Pozemkových knihách, označeným ještě původními parcelními čísly, vyhotovení srovnávacích sestavení parcel k porovnání umístění původních pozemků v současném katastru nemovitostí a jejich následné vyznačení v terénu. K tomu nabízíme zajištění příslušných dokladů k zápisu tohoto vlastnictví do katastru nemovitostí


Vyhledávání

Kontakt

Poradenství se zápisy do Katastru. Ceník je uveden ve Službách. Praha 2 728 841 879